მანქანის სამუხრუჭე ფილმი/მემბრანის სამუხრუჭე დიაფრაგმა